Koordinátor BOZP

Činnost koordinátora BOZP se řídí jednotlivými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) mnoho povinností, které vycházejí ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Povinnosti zadavatelů staveb:

 • Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 • Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006
 • Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Zajišťujeme služby odborně způsobilých koordinátorů BOZP na staveništi.

Kdy je nutné zajistit koordinátora BOZP:

Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

 • Stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 • Stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

 

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • Potápěčské práce
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Novinky

Kontaktujte nás

BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o.

Vranovská 68/21
Brno

office@bv-estate.com